024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022
  •   14/03/2024 05:49

Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội biên soạn cuốn “Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội 2022”, với nội dung bao gồm số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và số liệu sơ bộ năm 2022. * Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: ( -) Không có hiện tượng phát sinh; ( ...) Có phát sinh nhưng không thu thập được. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và một số ngành, lĩnh vực năm 2022. Cục Thống kê thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021
  •   14/03/2024 05:48

Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội biên soạn cuốn “Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội 2021”, với nội dung bao gồm số liệu chính thức các năm 2015, 2018, 2019, 2020 và số liệu ước tính năm 2021. * Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: ( -) Không có hiện tượng phát sinh; ( ...) Có phát sinh nhưng không thu thập được. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và một số ngành, lĩnh vực năm 2021. Cục Thống kê thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
  •   07/05/2024 06:26

Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội biên soạn cuốn “Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội 2020”, với nội dung bao gồm số liệu chính thức các năm 2015, 2017, 2018, 2019 và số liệu ước tính năm 2020. * Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý: ( -) Không có hiện tượng phát sinh; ( ...) Có phát sinh nhưng không thu thập được. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và một số ngành, lĩnh vực năm 2020. Cục Thống kê thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Niên giám 2019
  •   17/05/2024 00:46