024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ THẨM ĐỊNH HỆ THÔNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI THỐNG KÊ, PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

13/03/2024 14:43

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê lập hồ sơ gửi về Tổng cục Thống kê đề nghị  xem xét, rà soát, đánh giá đối với nội dung văn bản thống kê trước khi ban hành;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ,  Tổng cục Thống kê tiến hành thẩm định theo quy định;

Bước 3: Kết thúc thời gian thẩm định, Tổng cục Thống kê sẽ có văn bản trả lời kết quả thẩm định cho cơ quan, đơn vị, tổ chức có yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện  

Trình tự, thủ tục thẩm định văn bản thống kê do các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê hoặc Hội đồng thẩm định thực hiện, bao gồm:

– Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành;

– Điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành;

– Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng;

– Phân loại thống kê ngành, lĩnh vực;

– Phương án điều tra thống kê trong hoặc ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và phương án điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

3. Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm định;

– Bản dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê;

– Bản dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê.

b) Hồ sơ phân loại thống kê ngành, lĩnh vực do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm định;

– Bản dự thảo phân loại thống kê.

c) Hồ sơ phương án điều tra thống kê trong hoặc ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì soạn thảo; phương án điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm định;

– Bản dự thảo phương án điều tra thống kê.

d. Hồ sơ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm định;

– Dự thảo văn bản ban hành;

– Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo.

4. Số lượng hồ sơ:   01 bộ

5. Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thẩm định cho cơ quan chủ trì soạn thảo.

 Đối với trường hợp thẩm định phương án điều tra thống kê đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác thì thời hạn thẩm định là 05 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cơ quan thống kê Bộ, ngành hoặc đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục:  Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê

Tiếp nhận hồ sơ thẩm định

a) Đơn vị phụ trách phương pháp chế độ thống kê tiếp nhận hồ sơ thẩm định văn bản thống kê phải kiểm tra hồ sơ thẩm định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Thống kê có quyền yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các tài liệu còn thiếu theo quy định.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm định của Tổng cục Thống kê, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thẩm định.

Thời điểm thẩm định được tính từ ngày Tổng cục Thống kê nhận đủ hồ sơ thẩm định.

8. Kết quả thực hiện: Công văn phúc đáp trả lời kết quả thẩm định.

9. Lệ phí: Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Từ chối yêu cầu thẩm định trong các trường hợp sau:

a) Văn bản thống kê yêu cầu thẩm định không phải là văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế 452/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 6 năm 2018.

b) Hồ sơ gửi thẩm định văn bản thống kê không đầy đủ theo quy định.

c) Cơ quan yêu cầu thẩm định không phải là cơ quan chủ trì soạn thảo.

11. Căn cứ pháp lý

a) Luật Thống kê 2015 (Điều 20,26,32,43)

b) Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê Ban hành kèm theo Quyết định số  452/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin,  Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Điện thoại: 02473046666 – 8003